Najnowsze wpisy na Tweeterze

  Sorry, no Tweets were found.

Ostatnie posty na Facebooku

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException

Najnowsze filmy

TradeTracker’s International Performance Marketing Award submission

Real Attribution Launch Event With Launch Partner TMG

Działamy globalnie

Międzynarodowy zasięg pozwala nam przekraczać granice krajów.

Sieć biur na całym świecie wzmacnia kompetencje międzynarodowych partnerów na lokalnych rynkach.

North America

South America

 • Less
  Dlaczego TradeTracker przyjmuje rolę administratora danych?

  Dzieje się tak, ponieważ TradeTracker podejmuje decyzję o tym, jakie dane należy śledzić i jak to robić za pomocą wybranych technologii. Następnie TradeTracker informuje Reklamodawcę o tym, jakie rozwiązania należy wdrożyć, aby móc korzystać z usług w ramach sieci i na podstawie jakiego modelu ekonomicznego są one realizowane.

 • Less
  TradeTracker określił, że podstawą do śledzenia, a więc także przetwarzania danych osobowych, jest jego prawnie uzasadniony interes. Na jakiej podstawie zostało to stwierdzone?

  Przyjęte stanowisko opiera się na wynikach testu bilansującego oraz zasadzie, że przetwarzanie danych w trakcie wykonywania działań związanych ze śledzeniem niesie niskie ryzyko negatywnego wpływu na interes osób, których dane te dotyczą.

 • Less
  Czy jako Wydawca jestem administratorem czy procesorem danych?

  Wydawcy są administratorami danych na przykład w sytuacji, gdy zapewniają możliwość zapisania się do newslettera lub w inny sposób utrzymują (opartą na umowie) relację z osobami odwiedzającymi ich stronę, będącymi ich użytkownikami.
  Niezależnie od tego, czy dany podmiot jest według danej strony administratorem czy procesorem danych, ważne jest zrozumienie pozycji tej strony, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Administrator danych to podmiot, który określa cel i sposób przetwarzania danych, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Oznacza to, że administrator danych określa, „dlaczego” dane są przetwarzane. Oznacza to też, że procesor nie podejmuje decyzji dotyczących celu przetwarzania danych. Może jednak podejmować, w pewnym, ograniczonym zakresie, decyzje dotyczące sposobu przetwarzania danych. Oznacza to na przykład, że procesor może podejmować decyzje dotyczące rodzaju oprogramowania używanego do przetwarzania, ale nie może podejmować decyzji o zasadniczych elementach przetwarzania. Kluczowym oraz zasadniczym elementem przetwarzania jest to, jakie dane osobowe są objęte przetwarzaniem. W związku z tym, jeśli podmiot przetwarzający dane, pomagając administratorowi danych w osiąganiu celów, podejmie decyzję o tym, jakie dane należy przetwarzać, aby osiągnąć ww. cele, najprawdopodobniej zostanie współadministratorem danych.

 • Less
  W oparciu o jaką podstawę prawną Reklamodawca lub Wydawca przetwarza dane osobowe?

  To zależy od tego, co indywidualnie określą strony. TradeTracker przetwarza dane osobowe jako administrator danych w kontekście śledzenia transakcji na podstawie artykułu 6.1(f) RODO, czyli w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Zgodnie z artykułem 6.1 RODO przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • (a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • (b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • (c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • (d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony istotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  • (e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • (f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 • Less
  Reklamodawca chciałby podpisać z TradeTracker umowę o powierzeniu przetwarzania danych. Czy TradeTracker podpisze taką umowę?

  Zarówno Reklamodawca, jak i TradeTracker są administratorami danych, co czyni nas współadministratorami. Z tego względu TradeTracker nie może podpisać umowy o powierzeniu przetwarzania danych. Możliwe jest jednak podpisanie odpowiedniego porozumienia określającego zasady współpracy. Pewne informacje pozostaną w systemie TradeTracker nawet po wygaśnięciu umowy, w celu wypełnienia zobowiązań wobec innych zaangażowanych stron. Jest to jeden z powodów, dla których TradeTracker pełni także rolę administratora danych osobowych.

 • Less
  Jako Reklamodawca nie mogę podpisać aneksu zawierającego uzgodnienia dotyczące przetwarzania danych sporządzonego przez TradeTracker, ponieważ sam jestem administratorem danych.

  TradeTracker również pełni rolę administratora danych w ramach programu partnerskiego. Zgodnie z art. 26 RODO, jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, są oni współadministratorami tych danych. W drodze wspólnych uzgodnień współadministratorzy w przejrzysty sposób określają odpowiednie zakresy odpowiedzialności dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z tego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do korzystania przez osobę, której dane dotyczą, z przysługujących jej praw, oraz wykonywania obowiązków dotyczących podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.

 • Less
  Jako Wydawca chciałbym, aby TradeTracker podpisał umowę o powierzeniu przetwarzania danych.

  TradeTracker pełni rolę administratora danych w ramach programu partnerskiego, co czyni go wraz z Wydawcą współadministratorem danych, dla których strony muszą uzgodnić sposób wywiązywania się z poszczególnych obowiązków. W takiej sytuacji umowa powierzenia jest nieadekwatna.

 • Less
  Agencja jest uważana za procesora w odniesieniu do Reklamodawcy i chce z TradeTracker podpisać umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Czy strony powinny podpisać taka umowę?

  TradeTracker jest administratorem danych w kontekście programu partnerskiego. Oznacza to, że w takim przypadku Reklamodawca i TradeTracker są współadministratorami danych, a agencja ma określone obowiązki, wynikające z podpisanej z reklamodawcą umowy o przekazaniu przetwarzania danych, które musi spełnić. W związku z tym zgodnie z art. 26 RODO agencja i TradeTracker powinny ustalić zakres odpowiedzialności, którego forma pozostaje do doprecyzowania

 • Less
  Czy Reklamodawcy i Wydawcy powinni przekazywać w swojej Polityce prywatności informacje dotyczące korzystania z usług TradeTracker?

  Zgodnie z RODO, nie ma obowiązku wskazywania poszczególnych jednostek/stron, którym udostępniane są dane, ani wymieniania z nazwy procesorów. Wymagane jest jednak, aby kategorię odbiorców danych określić jako strony trzecie i wskazać cel przetwarzania. Usługi świadczone przez TradeTracker można określić np. jako usługi marketingowe online. Klienci mogą tworzyć własne oświadczenia lub skorzystać z poniższego przykładu:

  [Reklamodawca] korzysta z usług TradeTracker.com, którego technologia umożliwia rozpoznanie, które materiały reklamowe wyświetlane przezwydawców wygenerowały daną sprzedaż, leada, bądź inne działania na korzyść Reklamodawcy. Dzięki temu Reklamodawca może wypłacać prowizję wydawcy tylko wtedy, gdy wyświetlana reklama (lub inna forma promocji) wpłynęła na wygenerowanie sprzedaży. TradeTracker wykorzystuje dane, w tym pliki cookie, aby móc określić te powiązania. Dane dotyczą osób fizycznych, ale nie pozwalają na ich identyfikację do poziomu imienia i nazwiska. Są to dane pseudonimizowane i odnoszą się do pojedynczego przekierowania osoby z jednej strony na drugą, a następnie wykorzystywane są do potwierdzenia wykonania transakcji. 

  TradeTracker przechowuje również bazę referencji do indywidualnych urządzeń, aby sprawdzić, czy reklama wyświetlana na jednym urządzeniu, np. na telefonie, spowodowała dokonanie zakupu przez daną osobę na innym urządzeniu, np. na laptopie. Ta baza danych nie pozwala na identyfikację osób używając danych osobowych.

  TradeTracker nie tworzy profili ukazujących korzystanie z Internetu danej osoby przez określony czas. TradeTracker nie kieruje również reklam produktów czy usług, używając do tego profili behawioralnych (często oglądane produkty, zainteresowania). Jego rolą jest wyłącznie mierzenie skuteczności konkretnych reklam online.

 • Less
  Czy można nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookie przez TradeTracker? Jeśli tak, to w jaki sposób można to zrobić?

  Tak, istnieje możliwość niewyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookie przez TradeTracker. Wydawcy mogą zastosować mechanizm odmowy obsługi plików, aby zgłosić brak zgody na wykorzystanie plików cookie TradeTracker.

  Oprócz możliwości odrzucenia plików cookie TradeTracker, zgodnie z RODO użytkownik musi także mieć możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Sprzeciw można zgłosić za pośrednictwem strony z plikami cookie w domenie TradeTracker, do której odnosi się reklamodawca lub Wydawca, zgodnie z własną polityką prywatności. Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych powoduje zapisanie funkcjonalnego pliku cookie w systemie użytkownika i pozwala uniknąć śledzenia przez pliki cookie z domeny TradeTracker. W rezultacie dane osobowe użytkownika nie podlegają przetwarzaniu przez TradeTracker. Sprzeciw ten pozostaje w mocy, dopóki użytkownik nie usunie ww. pliku cookie ze swojego systemu lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych. Ze względu na charakter prowadzonej działalności i ograniczony zakres danych osobowych, które są w związku z tym przetwarzane, ani TradeTracker, ani inny dostawca usług korzystający z podobnych procesów nie jest w stanie zagwarantować użytkownikowi, że nie będzie śledzony za pomocą plików cookie za pomocą żadnej innej metody.

 • Less
  Jaka jest różnica między zgodą na wykorzystywanie plików cookie a zgodą na przetwarzanie danych?

  Do zapisania jakiegokolwiek niefunkcjonalnego pliku cookie wymagane jest uzyskanie zgody na wykorzystanie plików cookie, niezależnie od tego, czy w takim pliku cookie zawarte są dane osobowe. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest jedną z podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych zgodnie z artykułem 6.1(a) RODO. Dlatego też wyrażanie zgody na wykorzystanie plików cookie i zgody na przetwarzanie danych może stanowić dwie osobne kwestie.

 • Less
  Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych przez TradeTracker jest prawnie uzasadniony interes organizacji, dlaczego TradeTracker nadal stosuje pliki cookie do śledzenia?

  Ze względu na to, że podstawą prawną przetwarzania danych przez TradeTracker jest prawnie uzasadniony interes organizacji, TradeTracker nie jest zależny od uzyskiwania zgód poszczególnych podmiotów/osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych i zgoda na wykorzystanie plików cookie są jednak dwiema osobnymi kwestiami, które należy rozważać oddzielnie.

  Zgodnie z dyrektywą o ePrivacy do stosowania plików cookie wymagana jest (zwykle) zgoda. Pliki cookie wykorzystywane przez TradeTracker nie zawierają danych osobowych, ale jedynie mogą zostać z nimi powiązane. W związku z tym nie są objęte zgodą na przetwarzanie danych, która stanowi inną podstawę prawną przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z naszymi regulaminem obowiązującym Wydawców, Wydawcy są zobowiązani do uzyskania zgody na wykorzystanie plików cookie. TradeTracker przyjmuje, że Wydawca uzyskał zgodę osoby odwiedzającej jego witrynę na wykorzystanie plików cookie, chyba że TradeTracker zostanie poinformowany, że tak się nie stało. Jeśli pliki cookie zostaną zaakceptowane przez daną osobę, śledzenie może odbywać się za pośrednictwem plików cookie.
  W niektórych krajach, takich jak Holandia, pliki cookie partnerów są zwolnione z wymogu uzyskania zgody na ich wykorzystanie zgodnie z wymogami obowiązującej dyrektywy o e-prywatności. W związku z tym wyraźna zgoda nie jest wymagana dla tego rodzaju plików cookie, chyba że zawierają one dane osobowe.
  TradeTracker korzysta zarówno z plików cookie, jak i innych metod śledzenia, działających bez plików cookie. O ile nie wyrażono wyraźnego sprzeciwu wobec śledzenia przez TradeTracker (w ramach sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych), zastosowane mogą zostać różne metody śledzenia, takie jak fingerprint, ponieważ nie wymagają one uzyskania wyraźnej zgody użytkownika. TradeTracker stosuje prawnie uzasadniony interes jako podstawę prawną przetwarzania danych, aby legalnie przetwarzać (pseudonimizowane) dane osobowe w tym funkcjonalnym „analitycznym procesie śledzenia”.

 • Less
  Co ze śledzeniem transakcji, gdy dany użytkownik nie zgodzi się, aby pliki cookie zostały zapisane w domenie objętej programem partnerskim? Czy TradeTracker może nadal śledzić transakcje w oparciu o alternatywne metody śledzenia?

  Jeśli dany użytkownik wyraźnie zgłosi brak zgody na wykorzystanie plików cookie, a informacja ta zostanie odpowiednio przekazana do TradeTracker, pliki cookie nie będą wykorzystywane. Zasadniczo transakcja nie jest śledzona tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez TradeTracker. Jeśli sprzeciw wobec przetwarzania nie zostanie wyrażony, stosowane są inne metody śledzenia, a transakcje są na ogół śledzone.

 • Less
  Co dzieje się ze śledzeniem transakcji, gdy dana osoba zgadza się na wykorzystanie plików cookie, które mają być zapisane w domenie objętej programem partnerskim, ale potem zgłasza brak zgody na wykorzystanie plików w domenie sprzedawcy? Czy TradeTracker może nadal śledzić transakcje w oparciu o alternatywne metody śledzenia?

  Jeśli dany użytkownik wyraźnie zgłosi brak zgody na wykorzystanie plików cookie, a informacja ta zostanie odpowiednio przekazana do TradeTracker, pliki cookie nie będą wykorzystywane. Zasadniczo transakcja nie jest śledzona tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez TradeTracker. Jeśli sprzeciw wobec przetwarzania nie zostanie wyrażony, stosowane są inne metody śledzenia, a transakcje są na ogół śledzone. Użytkownicy zawsze będą mogli wyrazić sprzeciw wobec śledzenia przez TradeTracker, postępując zgodnie z odpowiednimi procedurami wskazanymi w polityce prywatności.

 • Less
  Czy uzgodnienia między Reklamodawcą a TradeTracker muszą zostać zawarte także, gdy śledzenie transakcji wykonywane jest metodą server-to-server?

  Uzgodnienia są konieczne, jeśli dane dostarczane TradeTracker są uważane za dane osobowe. Taki przykład mogą stanowić identyfikatory zamówień, które uznawane są za dane osobowe, w związku z czym strony muszą dokonać uzgodnień w odniesieniu do tych danych. Takie uzgodnienia są przewidziane w ramach standardowej umowy zawieranej z Reklamodawcą lub, alternatywnie, w ramach standardowego aneksu dotyczącego RODO.

 • Less
  Dostarczone przez TradeTracker narzędzie do wyrażania zgody na wykorzystanie plików cookie nie zapewnia opcji wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania plików cookie. Dlaczego?

  Zgodnie z dyrektywą o ePrivacy nie ma obowiązku zapewnienia użytkownikom stron możliwości zgłoszenia braku zgody na wykorzystanie plików cookie. Zamiast tego witryna zapewnia użytkownikowi możliwość wyrażenia świadomej zgody, zgodnie z wymaganiami prawnymi. Alternatywę dla wyrażenia zgody stanowi opuszczenie strony internetowej.

 • Less
  Jak długo TradeTracker przechowuje dane osobowe, takie jak adresy IP, inne informacje dotyczące użytkowników oraz transakcji?

  TradeTracker przechowuje dane tak długo, jak jest to wymagane do osiągnięcia celu wyznaczonego dla określonego przetwarzania danych. TradeTracker usuwa wszelkie dane osobowe maksymalnie 24 miesiące po rozwiązaniu umowy lub po zafakturowaniu i rozliczeniu transakcji na rzecz partnera.

 • Less
  Do jakich miejsc zlokalizowanych poza EOG przesyłane są dane?

  Dane związane z usługami TradeTracker i wykonywaniem zobowiązań umownych w ramach sieci afiliacyjnej, a także między Reklamodawcami i Wydawcami, są przechowywane w postaci fizycznej na terenie UE/EOG.

 • Less
  Czy pracownicy TradeTracker mają dostęp do tych samych informacji, co Reklamodawcy i Wydawcy? Czy wystarczy ukryć ostatni oktet adresu IP w interfejsie, aby zachować zgodność z RODO?

  Platforma TradeTracker zapewnienia użytkownikom ograniczony dostęp do danych, których zakres zależy od rodzaju wykonywanych na nich operacji. Ukrywanie ostatnich, ośmiu cyfr adresów IP po stronie Reklamodawcy jest wystarczającym zabezpieczeniem w panelu Klienta, ponieważ informacje te są widoczne jedynie dla użytkowników działających na podstawie zawartej umowy. Poza interfejsem użytkownika dane są pseudonimizowane – zgodne z zapisami RODO.
  Informacje dostępne dla pracowników TradeTracker są wykorzystywane do zapobiegania oszustwom.

 • Less
  W jaki sposób TradeTracker dostosuje się do żądania użytkownika dotyczącego usunięcia wszystkich jego danych osobowych?

  Biorąc pod uwagę ograniczone dane osobowe gromadzone przez TradeTracker, jedyne informacje, które ewentualnie można usunąć, to dane transakcji powiązane z adresem IP. Można to zrobić tylko, jeśli TradeTracker otrzyma identyfikator zamówienia od Reklamodawcy lub adres IP od użytkownika. Z tym zastrzeżeniem, że adres IP jest elementem, na którym nie zawsze można bazować, ze względu na jego zmienny charakter.
  Wydawca może również zażądać usunięcia swoich danych osobowych (takich jak dane kontaktowe), które dostarczył jako partner. Mogą one być anonimizowane na żądanie lub, alternatywnie, usuwane zgodnie z wewnętrznymi zasadami.

 • Less
  Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w przypadku generowania transakcji, gdy użytkownik przechodzi z witryny Wydawcy na stronę Reklamodawcy, wchodząc przy tym w interakcje z serwerami sieci?

  W związku z tym, że użytkownik rozpoczyna czynność na witrynie Wydawcy uczestniczącego w programie partnerskim, to Wydawca jest odpowiedzialny za ochronę danych osobowych tego użytkownika. Ochronę danych może zapewnić na przykład przez korzystanie z protokołów SSL. Oznacza to, że gdy dany użytkownik przechodzi do domeny Reklamodawcy bezpiecznym połączeniem przez serwery TradeTracker, TradeTracker jest odpowiedzialny za odpowiednie przetwarzanie i zabezpieczenie jego danych podczas przejścia. Następnie, kiedy ta sama osoba przegląda stronę Reklamodawcy, ochrona jej danych osobowych staje się obowiązkiem Reklamodawcy.

 • Less
  Jakie środki techniczne i organizacyjne stosuje TradeTracker, aby zabezpieczyć dane osobowe?

  Dostępność
  Centra danych i stosowana infrastruktura są budowane w klastrach zlokalizowanych w różnych regionach. Wszystkie centra danych są dostępne online i obsługują użytkowników, żadne centrum danych nie jest „nieaktywne”. W przypadku wystąpienia awarii automatyczne procesy przenoszą ruch danych użytkowników z zagrożonego obszaru. Aplikacje podstawowe są wdrażane w konfiguracji N+1, więc w przypadku awarii danego centrum danych dostępna jest wystarczająca przepustowość, aby umożliwić zrównoważone obciążenie ruchem pozostałych centr przetwarzania danych. Ponadto podmiot przetwarzający dane korzysta z technologii łagodzenia skutków ataków typu DDOS.

  Integralność
  Mechanizmy blokujące przetwarzanie danych gwarantują, że dane są przetwarzane tylko wtedy, gdy wcześniejsze procesy zakończyły się pomyślnie. Gwarantuje to zachowanie integralności danych.

  Zachowanie poufności
  Dane osobowe są szyfrowane i tylko wybrani pracownicy mają dostęp do działań związanych z ich przetwarzaniem. W momencie, w którym, w odniesieniu do któregokolwiek pracownika przestaje istnieć potrzeba biznesowa uzasadniająca posiadanie przez niego ww. dostępu, dostęp ten zostaje mu natychmiast odebrany, nawet jeśli nadal pozostaje on pracownikiem firmy lub jest w inny sposób zaangażowany w jej działalność.

  Audyty bezpieczeństwa
  Odpowiednia kontrola polityk i aplikacji jest przeprowadzana co sześć miesięcy. TradeTracker korzysta ze wsparcia doradców prawnych stron trzecich w celu stałego kontrolowania zgodności z odpowiednimi przepisami.

  Przenoszenie danych
  TradeTracker zobowiązuje się dostarczyć na żądanie administratora danych, podmiotu przetwarzającego lub osoby, której dane dotyczą, rejestr danych osobowych dotyczących danej osoby. TradeTracker opracował usprawniony proces reagowania na takie żądania w odpowiednim czasie

  Odpowiedzialność
  TradeTracker korzysta z różnych narzędzi do monitorowania i rejestrowania danych na poziomie aplikacji i infrastruktury. Wszystkie dane przetwarzane w ramach takich działań są w pełni zgodne z polityką prywatności.
  Poszczególne zapisy zawierające jakiekolwiek dane osobowe są przechowywane w formie, dla której określono czas życia pakietu (TTL), i są usuwane, niszczone lub anonimizowane w chwili, gdy mija określony w ten sposób czas ważności.

  Bezpieczeństwo fizyczne
  Usługi Amazon Web Services (AWS) zapewniają skalowalną platformę przetwarzania danych w chmurze, która charakteryzuje się wysokim poziomem dostępności i niezawodności, a także zapewnia narzędzia umożliwiające uruchamianie szerokiej gamy aplikacji.

  Usługi AWS stosują między innymi następujące środki bezpieczeństwa: Centra danych AWS mieszczą się w dyskretnych obiektach. Dostęp fizyczny jest ściśle kontrolowany zarówno na granicy obszaru przetwarzania danych, jak i na etapie tworzenia punktów wejścia, przez profesjonalnych pracowników ochrony wykorzystujących nadzór wideo, systemy wykrywania intruzów oraz inne środki elektroniczne. Upoważnieni pracownicy muszą przejść przynajmniej dwa razy przez dwuskładnikowe uwierzytelnianie, aby uzyskać dostęp do pięter, na których znajdują się centra danych. Wszyscy odwiedzający i kontrahenci są zobowiązani do przedstawienia dowodu tożsamości, zostają zarejestrowani, a na terenie obszaru przetwarzania danych są stale eskortowani przez upoważniony personel.

 • Less
  Do kogo powinien zwrócić się Reklamodawca/Wydawca w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z TradeTracker i RODO?

  Zdajemy sobie sprawę, że w związku z nowymi regulacjami prawnymi związanymi z RODO mogą pojawiać się pytania oraz wątpliwości.
  Jeżeli masz pytanie odnośnie TradeTracker i RODO napisz maila na adres: info.pl@wp-staging.tradetracker.net